Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: FENIX AIR s.r.o.

Sídlo: Letisko Slávnica 8, 018 54 Slávnica

IČO: 46 118 632

Osoba, ktorá poskytuje tento súhlas so spracovaním osobných údajov („dotknutá osoba“), jeho dobrovoľným podpisom potvrdzuje svoje rozhodnutie, že má záujem a v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článkom 7 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, súhlasí, aby Prevádzkovateľ používal jej osobné údaje v ďalej uvedenom rozsahu a za ďalej uvedeným účelom.

Rozsah spracúvania: meno, priezvisko, e-mail („údaje“).

Účel spracúvania: zasielanie noviniek, propagačných emailov, obchodných oznámení, reklamných kampaní či newslettrov informujúcich o službách a tovaroch prevádzkovateľa a jeho dodávateľov (ďalej ako „Novinky“).

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby.

V prípade súhlasu poskytnutého v oblasti Novinky, sa súhlas udeľuje na dobu do jeho odvolania dotknutou osobou, najdlhšie však na dobu 10 rokov.

Dotknutá osoba súhlasí s cezhraničným poskytnutím svojich osobných údajov do štátov krajín Európskej únie. Práva dotknutej osoby vo veci ochrany jeho Údajov upravuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Dotknutá osoba podpisom tohto súhlasu potvrdzuje, že jej boli vopred poskytnuté všetky informácie o osobách, ktorým budú jej údaje sprístupnené alebo poskytnuté na ďalšie spracúvanie (príjemcovia), vrátane sprostredkovateľov, a dotknutá osoba súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ poskytol jej údaje: audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom, poskytovateľom dátového centra a web hostingu, poskytovateľom IT služieb, reklamným agentúram a poskytovateľom analytických služieb, osobám oprávneným na základe všeobecne záväzných právnych predpisov či požiadaviek orgánov verejnej moci, napr. orgánom štátneho dozoru. Aktuálny zoznam našich externých partnerov je k dispozícii na vyžiadanie u Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, každú opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie a v prípade, ak si to dotknutá osoba vyžaduje, Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu.

Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomá, že spracovanie údajov sa môže vykonávať manuálne aj automatizovane a to aj mimo územia Slovenskej republiky v rámci štátov krajín Európskej únie.

Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomá toho, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať. Rovnako môže kedykoľvek namietať ohľadom profilovania v rozsahu priameho marketingu.

Dotknutá osoba prehlasuje, že jej boli vopred poskytnuté všetky informácie o tom, že má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k údajom týkajúcim sa jej osoby, právo na ich opravu (vrátane práva na doplnenie neúplných údajov) alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Zároveň prehlasuje, že jej boli vopred poskytnuté všetky informácie o tom, že má právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Zároveň prehlasuje, že jej boli vopred poskytnuté všetky informácie o tom, že poskytnutie údajov nie je nevyhnutné s tým, že dotknutá osoba nie je povinná údaje poskytnúť.

Pokiaľ dotknutá osoba poskytne Prevádzkovateľovi údaje, nebude Prevádzkovateľ tieto údaje spracovávať mimo účel vyplývajúci z charakteru poskytovanej služby a nad rámec stanovený v tomto súhlase, najmä údaje nebude odovzdávať bez súhlasu dotknutej osoby ďalšej osobe s výnimkou prípadov stanovených týmto súhlasom, právnymi predpismi alebo s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Dotknutá osoba súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ využíva externý dátový server subjektu so sídlom v Slovenskej republike resp. v EÚ na ukladanie jeho údajov. Informácia o poskytovateľovi  externého dátového servera pre Prevádzkovateľa je dostupná dotknutej osobe na požiadanie.

Dotknutá osoba má právo s ohľadom na prístup k údajom od Prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo na tieto informácie:

 • účely spracúvania,
 • kategórie dotknutých údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté,
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • existencia práva požadovať opravu údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • ak sa údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne údaje, ktoré sa jej týkajú.

Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie údajov ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov (v takomto prípade zabezpečí Prevádzkovateľ primerané opatrenia aby informovala prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie údajov, že dotknutá osoba žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto údaje, ich kópiu alebo repliky):

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého sa údaje spracúvali a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,
 • údaje sa spracúvali nezákonne,
 • aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť údajov,
 • spracúvanie údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Dotknutá osoba má právo získať údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na zmluve,
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Zároveň má dotknutá osoba právo na prenos údajov priamo od Prevádzkovateľa na iného prevádzkovateľa, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo dotknutej osoby nesmie zasahovať do práv a slobôd iných.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie (i) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (ii) povolené právom Únie alebo právom Slovenskej republiky, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, (iii) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. Za týmto účelom má dotknutá osoba právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v zákonom stanovenej lehote. Dotknutá osoba je tiež oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.

Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky poučenia, poskytnuté informácie, udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a ich používanie ako aj akékoľvek ďalšie informácie, vyhlásenia a ním udelené oprávnenia sú platné a účinné.

Poskytnutie osobných údajov na základe tohto súhlasu v rozsahu Novinky je dobrovoľné.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie v zmysle §19 zákona č. 18/2018 Z.z., a že bol riadne poučený o svojich právach, predovšetkým v zmysle §22 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. a podľa článkov 15 až 22 Nariadenia.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená obrátiť sa na Prevádzkovateľa využitím nasledujúcich kontaktných údajov: +421 911 391 884; osobneudaje@fenixair.sk; FENIX AIR s.r.o., Letisko Slávnica 8, 018 54 Slávnica.

Právo namietať

Prevádzkovateľ osobitne dotknutú osobu upozorňuje na právo namietať proti spracúvaniu údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutnosti na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, alebo na základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na vyššie uvedenom. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovaniu alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba má kedykoľvek právo namietať spracúvanie údajov, ak sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom.